Terug naar het overzicht
David Bles, Kraamtafereel in stijlvol interieur, aquarel (KOG-ZG-XIX-26.)

Algemeen

Schenken aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap  kan op verschillende manieren. Het KOG is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook is het mogelijk om objecten te schenken.

Doneren, schenken en legateren

Schenkingen, donaties en giften zijn altijd welkom.

De vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vereniging is daarmee vrijgesteld van betaling van schenkings- en successierechten en kan daarbij verdere fiscale voordelen bieden voor schenkers en donateurs. Onderstaand volgt een overzicht van de fiscale mogelijkheden bij giften en legaten aan de vereniging. Mocht u geïnteresseerd zijn om een schenking of donatie aan het KOG te doen en wenst u meer informatie dan kunt u altijd contact opnmen.

De belastingdienst heeft vastgesteld dat ANBI’s een aantal gegevens op hun website moeten publiceren, de ANBI Informatie van het KOG is onder aan deze webpagina opgenomen.

Giften door privépersonen

Gewone gift

Dit is een eenmalige gift aan een ANBI.  Deze is als persoonsgebonden kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De gift is vrijwillig
  2. Er staat geen tegenprestatie tegenover
  3. De gift is aantoonbaar: een kopie van het betalingsafschrift van de bank van de schenker volstaat

Er geldt voor het aftrekbare bedrag wel een inkomensafhankelijke minimum drempel alsook een maximum. U kunt hierover meer informatie vinden via de Belastingdienst.

Periodieke schenking

Periodieke giften aan het KOG zijn volledig aftrekbaar voor de schenker. Het KOG is ook geen schenkingsrechten verschuldigd.

Voorwaarden voor de aftrekbaarheid:

  1. De schenker verbindt zich om gedurende een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken, er is vastgelegd wanneer de gift eindigt.
  2. De gift wordt in een overeenkomst vastgelegd. Dat kan in een overeenkomst tussen schenker en KOG of in een notariële akte. Over het algemeen verdient de overeenkomst tussen schenker en KOG de voorkeur, omdat het eenvoudiger is en geen kosten met zich meebrengt.
  3. Er wordt geen tegenprestatie verwacht.

We maken bij voorkeur gebruik van de standaard overeenkomst van de Belastingdienst. Mocht u een periodieke schenking overwegen, neem dan contact met ons op. We kunnen u dan helpen met het invullen van de benodigde informatie.

Giften in natura

Uitermate belangrijk voor de vereniging is dat schenkingen en legaten ook kunnen plaats vinden in natura, dus in de vorm van (museale) kunstvoorwerpen ter uitbreiding en vervolmaking van de kunstcollectie van de vereniging. Bij schenkingen in natura bepaalt de taxatiewaarde van het object de omvang van de gift in geld, op welk bedrag de hiervoor genoemde fiscale faciliteiten eveneens van toepassing zijn.

Voor de periodieke gift in natura is ook een standaard formulier van de Belastingdienst beschikbaar. Mocht u een gift in natura overwegen, neem dan contact met ons op

Extra aftrek Culturele ANBI

Voor alle bovenstaande giften geldt dat u bij het berekenen van de aftrek deze mag verhogen met 25% (met een maximum van €1.250). Meer informatie en een rekenvoorbeeld kunt u vinden bij de Belastingdienst.

Betalingsvolmacht

Eventueel kan voor automatische afschrijving van de gift een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

Nalatenschap

Als ANBI hoeft het KOG geen erfbelasting te betalen over erfenissen.

Bij testament kunnen onder meer aan het KOG worden nagelaten:

  1. Een bedrag in contanten
  2. Eigendom of bruikleen van bepaalde roerende of onroerende goederen
  3. Een percentage van de nalatenschap of
  4. Vermogen in vruchtgebruik.

Bij dit laatste blijft de eigendom van de aan het KOG in bruikleen gegeven goederen bij de erfgenamen, maar komen de opbrengsten van die goederen voor (veelal) een bepaalde periode toe aan het KOG. Vanzelfsprekend kunnen aan legaten of erfstellingen voorwaarden worden verbonden, bij voorbeeld dat de beschikbaar komende middelen uitsluitend mogen worden aangewend voor de aankoop van kunstobjecten uit een bepaald land. Deze belastingvrijstelling geldt overigens niet als aan de erfenis of het legaat de verplichting is verbonden (een deel van) de erfenis aan een persoon te geven of aan een instelling die geen ANBI is.

 

Fonds op Naam bij het KOG

Het KOG kan het beheer op zich nemen van een Fonds op Naam, dat is opgericht door de inbrenger van een bepaald vermogen en waarvan de doelstelling overeenkomt met die van het KOG. Het Fonds krijgt de naam van de oprichter die tevens de bestemming van de beschikbare middelen kan bepalen. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament worden opgericht. Vinden schenkingen aan het Fonds plaats in de vorm van periodieke uitkeringen, dan komt de oprichter in aanmerking voor fiscale aftrek.

Giften door bedrijven

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mogen van de winst worden afgetrokken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De giften moeten schriftelijk kunnen worden bewezen.

 

ANBI-informatie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Naam instelling:
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

RSIN-nummer:
2563034

Postadres:
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam

Telefoonnummer:
020-6747380

E-mailadres:
kog@rijksmuseum.nl

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL95 INGB 0000 0732 91
T.n.v.: Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Beloningsbeleid:
Statutair is bepaald dat leden van het bestuur en de Raad van Advies voor hun inzet t.b.v. de vereniging geen vergoeding ontvangen. Wel kunnen onkosten in overleg met de penningmeester en voorzitter gedeclareerd worden.

U kunt onze ANBI status verifiëren door op de website van de Belastingdienst te zoeken op instelling ” Koninklijk Oudheidkundig Genootschap” met als vestigingsplaats Amsterdam: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de hierboven genoemde mogelijkheden van schenken of mocht u nadere informatie wensen te ontvangen, dan kunt u contact op te nemen met de penningmeester, mw. Hella Binnendijk via kog@rijksmuseum.nl